Jobbar
Roi Rekrytering

Digital marknadsförare till Axelsons Gymnastiska Institut, Big Bowl och Axelsons SPA

Förnamn*

Efternamn*

E-postadress*

Repetera e-postadress*

Telefon*

Födelsedatum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Bild (jpg, gif eller png)

CV (pdf)*

Personligt brev (pdf)

Villkor

Resources On Internet Sweden AB (innefattar www.roirecruit.se, www.roirekrytering.se www.roicareer.se samt rekryteringsverktyget och Roi Rekrytering) samlar in personlig information om dig och distribuerar den informationen i syfte att hjälpa dig att komma i kontakt med arbetsgivare. Resources On Internet Sweden AB (Roi Rekrytering AB) samarbetar med arbetsgivare och ansvarar ej för hur dessa hanterar personlig information om dig.

Insamling och lagring av uppgifter

Vi insamlar de personuppgifter och den demografiska information du väljer att ge oss. Vi samlar även in information om hur du använder våra webbplatser och de delar av vår webbplats som du besöker. De resulterande loggarna innehåller information nödvändig för analysering av användningen av resurser, felsökning av problem och förbättring av tjänster. Vi använder även cookies. Du kan stänga av cookies i din webbläsare. Detta kan påverka din användning av sidan.

Hur uppgifterna används

Information som du använt när du sökt en tjänst hamnar i vår databas och respektive arbetsgivare för den gällande tjänsten kan ha tillgång till den informationen. Vi strävar efter att tillhandahålla en trygg och säker miljö genom att försöka begränsa tillgången till vår databas till behöriga användare, men kan inte garantera att obehöriga parter inte får tillträde. Vi kan inte heller kontrollera hur behöriga användare lagrar eller översänder information som laddats ned från databasen. Du bör därför säkerställa att du inte publicerar någon känslig information på Resources On Internet Sweden AB (Roi Rekrytering AB) hemsidor (www.roirecruit.se, www.roirekrytering.se samt www.roicareer.se). Vi använder den information du ger oss för att leverera de produkter och tjänster vi erbjuder samt för att driva och förbättra våra webbplatser. Vi kan använda information om dig för att kontakta dig om Resources On Internet Sweden ABs (Roi Rekrytering AB) webbplatsuppdateringar, genomföra undersökningar eller för informations- och tjänsterelaterad kommunikation, inklusive viktiga säkerhetsuppdateringar.

Utlämnande av uppgifter till andra

Vi delar information om dig med tredje part som hjälper oss i vår leverans av egna produkter och tjänster till dig. Dessa tredje parter får inte använda denna information i annat syfte än att assistera oss i tillhandahållandet av dessa produkter och tjänster. Vi kan komma att lämna ut eller översända information om vår verksamhet säljs eller förvärvas.

Viktig information

Våra sidor är inte avsedda för barn under 18 år.

Hur kontaktar du oss?

Du kan kontakta oss beträffande frågor kring hur vi arbetar med integritetsfrågor. Du kan även ringa oss på 0770 110 177 eller skriva till oss: info@roirekrytering.se

Policyns räckvidd

Denna policy gäller för Resources On Internet Sweden AB.se (Roi Rekrytering AB) (“Webbplatsen” eller “Webbplatserna”), som ägs av Resources On Internet Sweden AB (Roi Rekrytering AB) och är gemensamt kontrollerad av Resources On Internet Sweden AB (Roi Rekrytering AB). Det är Resources On Internet Sweden ABs policy att iaktta integritetsskyddslagstiftning. Sådan lagstiftning reglerar behandling av personuppgifter rörande dig och beviljar dig åtskilliga rättigheter med avseende på dina personuppgifter. Webbplatserna innehåller länkar till andra webbplatser över vilka vi inte har någon kontroll. Resources On Internet Sweden AB (Roi Rekrytering AB) ansvarar inte för de andra webbplatser som du väljer att gå till genom länk från denna Webbplats och dessas integritetsskyddspolicy eller metoder för behandling av personuppgifter. Vi rekommenderar dig att se över dessa andra webbplatsers integritetspolicy så att du förstår hur de insamlar, använder och delar med sig av dina personuppgifter. Vi har inte heller någon kontroll över hur anställda eller andra som kan ha åtkomst till dina uppgifter på webbplatsen använder dem.

Insamling och lagring av uppgifter

Vi samlar in följande generella information om dig när du besöker våra Webbplatser: Personuppgifter, demografisk information, beteendeinformation och indirekt information. Vi samlar ibland in kombinationer av alla dessa typer av uppgifter. Personuppgifter är information som kan användas för att personligen identifiera dig eller varje annan individ till vilken informationen kan vara relaterad. Vi samlar inte in personuppgifter såvida du inte valt att förse oss med sådana. Några exempel på personuppgifter som vi på vissa delar av vår Webbplats samlar in, beroende på de tjänster du använder samt tillämplig lagstiftning, är:

Ditt namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Kontaktuppgifter

Information om tredje part, såsom referenser eller kontakter, som du ger oss om du har deras skriftliga och uttryckliga godkännande därtill.

Hur uppgifterna används

Vi använder uppgifterna insamlade på webbplatsen i syfte att tillhandahålla våra tjänster, svara på förfrågningar du kan tänkas ha, drift och förbättring av webbplatsen, främja en positiv användarupplevelse och leverera de produkter och tjänster som vi erbjuder jobbsökande och arbetsgivare.

Vissa av våra produkter och tjänster, ger tredje part möjlighet att se dina personuppgifter och att kontakta dig. Profilinformation kan användas för att vara synlig för arbetsgivare som använder Resources On Internet Sweden ABs (Roi Rekrytering AB) Webbplatser.

Genom att ange dina personuppgifter för att inkluderas i vår databas, bekräftar du att du samtycker till att uppgifter om dig används såsom beskrivs här. Även om Resources On Internet Sweden AB (Roi Rekrytering AB) vidtar åtgärder för att skydda uppgifter om dig från obehörig tillgång eller oändamålsenligt användande av tredje part, kontrollerar inte Resources On Internet Sweden AB (Roi Rekrytering AB)sådana tredje parter och vi är inte ansvariga för deras användning av information som du publicerar eller på annat sätt gör tillgänglig i de allmänna delarna av Resources On Internet Sweden ABs (Roi Rekrytering AB) Webbplatser. Du bör i enlighet med detta säkerställa att du inte publicerar någon känslig information, inklusive personprofil, på någon Resources On Internet Sweden AB (Roi Rekrytering AB) Webbplatser.

Utlämnande av uppgifter till andra

Vi lämnar ut personuppgifter om dig till tredje part i ditt land, kombinerad personlig-, demografisk-, beteende- eller indirekt information, såsom anges nedan.

1. Vi kan komma att dela med oss av uppgifter om dig till tredje part som hjälper oss i leveransen av våra egna produkter och tjänster till dig. Vi lämnar ut information till bolag och individer vi anställer för att utföra uppgifter för vår räkning. Exempel på detta är hosting av våra webbservrar, analysering av information, tillhandahållande av marknadsassistans och tillhandahållande av kundtjänst. Dessa bolag och individer kan vara lokaliserade i ett land vars integritetsskyddslagstiftning skiljer sig från lagstiftningen i ditt land och de kommer att få tillgång till dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att utföra sina funktioner, men de får inte dela den informationen med någon annan tredje part eller använda uppgifterna för något annat syfte. Vi fortsätter vara ansvariga för alla uppgifter som delas på detta sätt.

Vi delar även med oss av sammanställd anonym information om besökare till Webbplatserna till Resources On Internet Sweden ABs (Roi Rekrytering AB) kunder, partners, andra Webbplatsbesökare och andra tredje parter så att de kan förstå Webbplatsernas typer av besökare och hur dessa besökare använder Webbplatserna. Vi kan även sammanställa information avseende yrkeskvalifikationer, utbildning, ålder, erfarenhetsnivå och annan information relevant för jobbsökningen eller konkurrensen mellan jobbsökare för dylikt jobb. Sådan sammanställd information identifierar inte enskilda användare personligen och kan komma att vara tillgänglig för arbetsgivare, medjobbsökande och community-medlemmar.

Vi tillhandahåller teknik, hosting, rekryteringsverktyg och andra relaterade tjänster till ledande företag för att driva deras webbplatsers rekryteringstjänst (ibland kallade “Hostad karriärsida”). Personuppgifter och/eller demografisk information som du lämnar till Hostade karriärssidor blir en del av Resources On Internet Sweden ABs (Roi Rekrytering AB) databas, men är endast tillgänglig för dig, Resources On Internet Sweden AB (Roi Rekrytering AB) och det berörda bolaget. Information insamlad på en Hostad karriärsida eller på en mellan Resources On Internet Sweden AB (Roi Rekrytering AB) och annat bolags delade sida kan lagras av såväl Resources On Internet Sweden AB (Roi Rekrytering AB) som det andra bolaget. I det fallet kommer användningen av sådan information av det andra bolaget vara underkastad det andra bolagets integritetsskyddspolicy och Resources On Internet Sweden AB (Roi Rekrytering AB) är inte ansvarig för detta bolags användande av dina personuppgifter eller demografiska information. Om du söker en tjänst genom en Hostad karriärsida eller en mellan Resources On Internet Sweden AB (Roi Rekrytering AB) och annat bolags delade webbplats, kan du bli ombedd att lämna information om kön, ras eller annan skyddad status eller om personnummer i den mån detta är förenligt med tillämplig lagstiftning. Du skall vara medveten om att om du lämnar sådana uppgifter, dessa skall användas endast av arbetsgivare i enlighet med tillämplig lagstiftning. Resources On Internet Sweden AB (Roi Rekrytering AB) är dock inte ansvarig för åtgärder vidtagna av sådana arbetsgivare. All sådan lämnad information kommer att hållas separat av Resources On Internet Sweden AB (Roi Rekrytering AB) från din anmälan om intresse i jobbmöjlighet. Lämnande av dessa uppgifter är helt frivilligt och du kommer inte att undergå någon ogynnsam åtgärd eller särbehandling från Resources On Internet Sweden AB (Roi Rekrytering AB) om du väljer att inte lämna denna information.

3. Vi lämnar ut uppgifter i den mån vi enligt lag är skyldiga att göra så, eller om vi efter egen bedömning till följd av myndighetsbeslut eller i god tro anser – efter beaktande av ditt intresse av personlig integritet och andra faktorer – att sådan åtgärd är nödvändig för att: (a) iaktta rättsliga krav eller rättslig process; (b) skydda vår äganderätt eller våra närstående bolag; (c) förebygga brott eller skydda nationell säkerhet; eller (d) skydda användares eller allmänhetens personliga säkerhet.

4. Vi kan komma att lämna ut och översända sådan information till tredje part som förvärvar någon av eller alla Resources On Internet Sweden ABs (Roi Rekrytering AB) affärsenheter, oavsett om detta görs genom fusion, sammanslagning eller förvärv av hela eller en väsentlig del av våra tillgångar. Vid händelse av att Resources On Internet Sweden AB (Roi Rekrytering AB) blir föremål för konkursförfarande, oavsett om frivilligt eller ofrivilligt, kan Resources On Internet Sweden AB (Roi Rekrytering AB) eller dess likvidator, administratör, mottagare eller administrativ mottagare sälja, licensiera eller på annat sätt disponera över sådan information i en transaktion som godkänts av domstol.

Viktigt meddelande om ditt CV

När du skapar eller publicerar ett CV på Resources On Internet Sweden AB (Roi Rekrytering AB), lagras detta CV i vår sökbara databas.

Om du söker jobb online, kommer ditt CV att överföras till arbetsgivaren i fråga, som kan bevara en kopia på ditt CV eller sprida det till tredje part. Vi kan inte kontrollera deras användning eller bevarande av information i ditt CV.

Vi kan inte kontrollera tredje parts användande av CV:n vid åtkomst till sådana CV:n då de befinner sig i vår sökbara databas. Du kan när som helst ta bort ditt CV från vår sökbara databas; beskrivning av hur du gör detta ges nedan. Arbetsgivare och andra som har åtkomst till denna databas, liksom parter som på annat sätt fått åtkomst till databasen kan dock ha bevarat en kopia av ditt CV i sina egna filer eller databaser. Vi kan inte kontrollera bevarande, användande eller personlig integritet av CV:n som har laddats ned av tredje part. Följaktligen bör du inte foga någon känslig information, personprofil eller annan information som du inte skulle vilja göra allmän till ditt CV. Om du tillhandahåller oss uppgifter om en referens är det ditt ansvar att säkerställa att personen är medveten om att du har vidarebefordrat hans/hennes uppgifter och skriftligen godkänt att du gör detta.

Dina val avseende dina uppgifter

Då förvaltande av din karriär är en livslång process, bevarar vi uppgifterna vi samlat om dig i strävan att göra ditt upprepade användande av oss mer effektivt, praktiskt och betydelsefullt. Du kan när som helst kontakta oss och be oss ta bort dig från vår databas. Vill du ha en kopia av dina uppgifter så kontakta oss.

En begäran om åtkomst till personuppgifter besvaras inom 30 dagar från det att vi fått in den. Om vi skulle behöva längre handläggningstid för att ge dig åtkomst till dina uppgifter bekräftar vi inom 30 dagar att vi har fått din begäran och kompletterar sedan vårt svar omgående inom lagstadgad tidsperiod.

Om du önskar att helt radera eller avsluta ditt konto eller kontoprofil, var god kontakta oss på info@roirekrytering.se. Ett e-postmeddelande kommer att skickas till dig som bekräftar att dina personuppgifter har raderats (med undantag för sparande av arkiverad kopia som inte är tillgänglig för dig eller för tredje part på Internet). Den arkiverande kopian bevaras endast så länge som Resources On Internet Sweden AB (Roi Rekrytering AB) rimligen kan anse det nödvändigt för revisions- och registreringsändamål. Vi kommer även att bevara loggar och demografisk, indirekt och statistisk information som kan härföras till dig men inte identifiera dig personligen. Om dina personuppgifter tidigare var tillgängliga för andra användare av Webbplatserna, har vi inte möjlighet att radera informationen eller kopior härav från deras system.

Om du önskar återkalla ditt godkännande av vår Integritetsskyddspolicy, var god kontakta oss på info@roirekrytering.se

Om du tidigare valt att motta nyhetsbrev, kommersiell e-post eller annan kommunikation från Resources On Internet Sweden AB (Roi Rekrytering AB) eller tredje part, men sedermera ångrar dig, kan du kan du kontakta oss på info@roirekrytering.se och meddela detta.

Säkerhet

Viktig information. Du är ansvarig för att säkerställa att dina inloggningsuppgifter (ditt användarnamn och lösenord) hemlighålls. Resources On Internet Sweden AB (Roi Rekrytering AB) har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra dina personuppgifter från oavsiktlig förlust och från obehörigt tillträde, användning, ändring eller utlämnande. Oaktat dessa åtgärder, är Internet ett öppet system och vi kan inte garantera att obehöriga tredje parter inte lyckas omintetgöra dessa metoder eller använda dina personuppgifter för otillbörliga syften. Därutöver är ett av våra huvudsyften att tillhandahålla dig en plattform för att utsända informationen i ditt CV och profil för att maximera dina karriärmöjligheter. En sådan miljö innebär en risk för att obehöriga tredje parter kommer att se dessa uppgifter. Vidare bör ditt CV inte innehålla några känsliga uppgifter som du inte vill göra allmänna. Du bör vara medveten om att CV:n kan övervakas av din nuvarande arbetsgivare.

Vi använder även cookies och JavaScript för att administrera vår webbplats och ge en personlig upplevelse. För kompletterande information om var och en av dessa, var god se nedan.

Förändringar av Integritetspolicyn

Om vi bestämmer oss för att göra betydande ändringar av innehållet i denna Integritetspolicy, kommer vi, när så krävs, att kontakta dig genom den e-postadress du uppgivit i din profil. Vi kommer även att anslå dylika förändringar genom ett väl synligt meddelande på webbplatsen så att du alltid vet vad för slags uppgifter vi samlar in, hur vi kan komma att använda dessa uppgifter och till vem vi lämnar ut dem.

Rättslig information och kontaktinformation

Dina uppgifter som du lämnar går till Resources On Internet Sweden AB (Roi Rekrytering AB) men är hostade och lagrade i en databas på servrar belägna i Sverige, vilka ägs och tillhandahålls av en tredje part. Om du vid någon tidpunkt har några frågor eller funderingar kring denna Integritetspolicy eller anser att vi inte följer denna Integritetsskyddspolicy, var god kontakta oss gärna på info@roirekrytering.se eller kontakta oss på

Roi Rekrytering AB

Gasverksgatan 9

211 29 Malmö

Vi kommer att vidta rimliga ansträngningar för att direkt svara på din fråga eller lösa ditt problem.

Användning av cookies och JavaScript

Cookies: Resources On Internet Sweden AB (Roi Rekrytering AB) använder "cookies" för att anpassa och maximera din upplevelse och tid online och för att göra tjänsten mer personlig. En cookie är en textfil som är antingen temporärt lagrad på din dators minne (session-cookies) eller lagrad på din hårddisk (permanenta cookies) av en webbplatsserver. Cookies används inte för att köra program eller sprida virus till din dator. Cookies är unikt knutna till din dator och kan enbart läsas av webbservern knuten till den domän som utfärdade cookien till dig. När du återvänder till Resources On Internet Sweden ABs (Roi Rekrytering AB)webbplats, möjliggör cookies det för oss att hämta din tidigare lämnade information, så att du enkelt kan använda dina skräddarsydda funktioner. På grund av vår användning av cookies, kan vi leverera snabbare och mer riktiga resultat och en mer anpassad webbplatsupplevelse. Om du till exempel anpassar Resources On Internet Sweden AB(Roi Rekrytering AB) sidor, eller registrerar dig för tjänster, hjälper en cookie oss att hämta din specifika information (såsom användarnamn, lösenord och preferenser).

Vi använder så kallade permanenta cookies främst för att säkerställa att vi inte visar dig sidor som du redan har sett och för att anpassa din webbplatsupplevelse och spara dig tid. Permanenta cookies gör det möjligt för oss att känna igen om du har svarat på några enkäter eller sett någon reklam eller informationsmeddelande publicerad på webbplatsen så att vi inte visar samma enkät, reklam eller meddelande igen nästa gång du besöker vår webbplats. Om du är rekryterare och har ingått ett samarbetsavtal med Resources On Internet Sweden AB (Roi Rekrytering AB)använder vi även permanenta cookies för att erinra oss om din samarbetsstatus och för att visa dig korrekt prisinformation när du får åtkomst till vår webbplats. De permanenta cookies vi använder kommer att lagras på din dator efter att du har lämnat vår Webbplats och kommer att upphöra efter utloggning från webbplatsen eller 60 dagar efter ditt senaste besök för säkerhetscookies, 90 dagar efter ditt senaste besök för enkätsvar och samverkanscookies eller två år efter ditt senaste besök för reklam- och informations-meddelande-cookies. Vi tillåter även andra bolag att annonsera till dig när du besöker våra Webbplatser. Då din webbläsare måste begära sådana annonser från de andra bolagens webbservrar, kan dessa bolag se, redigera eller ställa in egna cookies, precis som om du hade begärt en webbsida från deras egen webbplats. Resources On Internet Sweden AB (Roi Rekrytering AB) har ingen kontroll över, och är inte ansvarig för, dessa tredje partsannonsörers förehavanden. Resources On Internet Sweden AB (Roi Rekrytering AB)rekommenderar dig att se över eventuella policys hos sådana annonsörer.

Vi använder permanenta cookies och relaterad teknologi för att fastställa och spåra direkt och indirekt ansökningstrafik från kandidater relaterat till platsannonser antingen på Resources On Internet Sweden AB (Roi Rekrytering AB) eller på tredjeparts webbplatser genom Resources On Internet Sweden AB(Roi Rekrytering AB).

På den här webbplatsen används Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhör Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, som är textfiler som lagras på din dator för att användningen av webbplatsen ska kunna analyseras. Informationen som samlas in via cookien om hur du använder webbplatsen (bland annat din IP-adress) överförs och lagras på Googles servrar i USA. Google använder informationen i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet till webbplatsinnehavare samt erbjuda andra tjänster i samband med webbplatsaktivitet och Internetanvändning. Google kan också överföra informationen till tredje part om de är skyldiga att göra det enligt lag eller om Google anlitar tredje part för att hantera informationen. Google kopplar inte samman din IP-adress med några andra data som Google förfogar över. Du kan stänga av användningen av cookies genom att inaktivera den under inställningarna i din webbläsare, men tänk på att du då kanske inte kan använda webbplatsens alla funktioner fullt ut. Genom att använda den här webbplatsen ger du ditt samtycke till att Google använder informationen om dig på det sätt och i de syften som anges här ovan.

Du har möjlighet att när som helst acceptera eller neka cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Se nedan för instruktioner. Om du väljer att neka cookies, kan detta hindra utförande och negativt påverka din upplevelse på webbplatsen.

JavaScript: Resources On Internet Sweden AB(Roi Rekrytering AB) använder även JavaScript, till exempel vid viss annonsering. JavaScript är ett ”scriptspråk” som förbättrar webbplatsernas funktionalitet, särskilt avseende bilder. Vi samlar inte in några personuppgifter via JavaScript, men använder det bland annat för att informera arbetsgivare om hur många sökande som har klickat på e-postadresser inbäddade i deras jobbannonser. Du kan via dina webbläsarinställningar avaktivera eller aktivera JavaScript. Om du avaktiverar JavaScript kommer du inte kunna använda vissa funktioner på webbplatsen.

Tack för att du använder Roi Rekrytering AB!

Skicka ansökan

Din ansökan laddas nu upp...


Vi söker nu en affärsmässigt driven person som vill vara med i vår spännande resa framåt. Vi är ett bolag som kännetecknas av tempo och entreprenörskap. Det är roligt att jobba hos oss - du blir en viktig del i vårt tajta team. Du trivs med en händelserik vardag där du arbetar nära ledningen och verksamheten.

Din Roll

Du kommer att ansvara för hemsidor och ha en central roll i organisationen där du är ansvarig för att ta fram marknadsplan, skapa mailutskick, och ansvara för att lägga ut inlägg som speglar Axelsons marknadsstrategi framåt. Du får möjlighet att snabbt se resultat på dina insatser via direkt återkoppling på ROI. Även om du har ett övergripande ansvar för vår digitala marknadsföring är du inte ensam, och du arbetar nära vår försäljning. I din roll kommer du att hålla i projekt relaterat till produktion av tryck men framförallt av aktiviteter inom digital media. Du kommer att ha många kontaktytor både internt och externt. Bland annat kommer du att ha regelbunden avstämning med våra anläggningsansvariga, likväl som våra medieleverantörer. Tjänsten är en heltidsanställning med placering i Stockholm.

Dina Kvalifikationer

För att du ska trivas hos oss bör du aktivt eftersträva förändring och vara trygg i dig själv. Du är energisk, har ett naturligt driv och älskar att leverera. Du tycker om att hantera snabba puckar och är van att ta egna initiativ.

Du brinner för digital marknadsföring och är kunnig inom det senaste relaterat till digital media, SEO och Google annonsering. Det är bra om du har en känsla för bild, text och film, och tycker att det är roligt att förmedla budskap via tex annonser.  Du kommer att ha en hands-on roll, och även om du inte har spetskompetens inom alla områden du arbetar med så behöver du kunna göra printannonser, affischer och banners, samt i viss mån redigera bilder. Du är troligen väl förtrogen med Photoshop och Indesign. Att du kan ta vissa bilder själv, producera inlägg samt skapa annonser på Facebook ser vi som en självklarhet. För att lyckas i rollen behöver du kunna arbeta i Google analytics för rapportering och uppföljning. Du har även en god förmåga skriftligt.

Eftersom att du kommer stötta flera bolag inom samma bolagssfär är det viktigt att du kan hantera parallella processer och har förmåga att prioritera. 

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 29:e oktober. Du ansöker genom att klicka på knappen ”Sök tjänst”. Välkommen med din ansökan! Observera att vi inte tar emot ansökningar per e-post.  

Har du några frågor kring bolagen eller tjänsten är du välkommen att kontakta Richard Axelson på telefon 070-8667812 eller epost richard@axelsons.se.

 

Om oss

Axelsons finns i Stockholm, Göteborg, Oslo och har även vissa korta kurser på andra orter i Sverige. Vår lärarkår består av drygt 100 lärare (läkare, naprapater, sjukgymnaster, kiropraktorer, massageterapeuter, osteopater m.m.). Skolan är medlem i Branschrådet Svensk Massage, och arbetar brett i samhället för att sprida kunskap. Vi deltar fortlöpande i forskning och andra projekt som bidrar till ett friskare Sverige.

Inom bolagssfären ingår även Axelsons SPA som är ett behandlingscenter som erbjuder förstklassiga behandlingar i Stockholm och Malmö. Vi tillhandahåller SPA-behandlingar och produkter som ger hälsa och skönhet i en rogivande miljö.

Big Bowl, är underhållningskonceptet som med stor framgång blivit ett av Europas största bowling- och nöjescenter. Med våra 40 banor, restaurang med plats för 600 gäster, 2 barer, nattklubb, sportbar, konferenslokaler och spelhall har vi allt under ett tak.

En gruppering av bolag som kännetecknas av entreprenörsanda och kontinuerlig utveckling.

 

Sök tjänst
Ladda ner vår Rekryteringsmanual - kostnadsfritt!

Ladda ner vår Rekryteringsmanual - helt kostnadsfritt!

Många faktorer måste stämma för att en rekrytering ska bli bra. Vi har sammanställt våra erfarenheter och tips i en manual som hjälper dig att undvika misstagen.

Ange din e-postadress och ladda ner Rekryteringsmanualen kostnadsfritt.
Hämta rekryteringsmanualen